Skill Wiz

Case Studies

Our Case Studies

We share the news, updates, and knowledge that we have got. Stay updated with the recent news related to legal, political, financial, educational, and hospitality.

All
Updates
admin_audit

कर सम्बन्धित जानकारी

दाखिला गर्नुपर्ने मिति दाखिला गर्नुपर्ने कर रकम पौष महिनाको अन्त्यसम्म पौष २० गते सम्मको कारोबारमा तोकिएको दर अनुसार लाग्ने कर। असार महिनाको अन्त्यसम्म असार २०

Read More »
Updates
admin_audit

भन्सार शुल्क बढाउने तयारीमा सरकार, आयात घट्ने आँकलन

आर्थिक वर्ष ०७८÷७९ मा आयात तीव्र गतिमा बढेपछि सरकारले केही वस्तुमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । बढ्दो आयातले वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति घट्दा समस्या पर्न डरले सरकार

Read More »
Updates
admin_audit

अग्रिम करकट्टी रकमको e-TDS गर्ने सम्बन्धमा आन्तररक राजस्व ववभागको स ू चर्ना

आयकर ऐर्न, 2058 बमोजजम भक्तु ार्नीमा करकट्टी गर्नेएवं सोको e-TDS गरी तोवकएको समयग्रभत्रकर रकम तथा वववरण दाजिला गर्नपुुर्नेर करकट्टी भएको रकम करदाताले सो आ.व.मा ग्रतर्नपर्ने

Read More »

Contact Us for Free Consultation

What People Says