कर सम्बन्धित जानकारी

By admin_audit

दाखिला गर्नुपर्ने मिति दाखिला गर्नुपर्ने कर रकम पौष महिनाको अन्त्यसम्म पौष २० गते सम्मको कारोबारमा तोकिएको दर अनुसार लाग्ने कर। असार महिनाको अन्त्यसम्म असार २० गते सम्मको यथार्थ कारोबारको आधारमा असार महिनाको अन्त्यसम्म हुने कारोबार अनुमान गरि तोकिएको दर अनुसार लाग्ने करको गणना गरि सो कर रकमबाट पौष मसान्तभित्र दाखिल गरेको कर घटाई हुन आउने…

भन्सार शुल्क बढाउने तयारीमा सरकार, आयात घट्ने आँकलन

By admin_audit

आर्थिक वर्ष ०७८÷७९ मा आयात तीव्र गतिमा बढेपछि सरकारले केही वस्तुमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । बढ्दो आयातले वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति घट्दा समस्या पर्न डरले सरकार प्रतिबन्ध लगाउन बाध्य भएको हो । सरकारले त्यो प्रतिबन्ध अल्पकालीन रुपमा लगाएको थियो । तर अब सरकारले नीतिगत रूपमै आयातलाई निरुत्साहित गर्न बजेटमा भन्सार बढाउने तयारी गरेको छ । अर्थ…

अग्रिम करकट्टी रकमको e-TDS गर्ने सम्बन्धमा आन्तररक राजस्व ववभागको स ू चर्ना

By admin_audit

आयकर ऐर्न, 2058 बमोजजम भक्तु ार्नीमा करकट्टी गर्नेएवं सोको e-TDS गरी तोवकएको समयग्रभत्रकर रकम तथा वववरण दाजिला गर्नपुुर्नेर करकट्टी भएको रकम करदाताले सो आ.व.मा ग्रतर्नपर्ने ुु आयकरमा ग्रमलार्न हर्नुे व्यवस्था रहेको ववददतै छ।आ.व. 2078/79 देजि भक्तु ार्नी गदाु अग्रिम करकट्टी गरेको रकम सम्बजन्धत व्यजक्त/करदाताको सो वर्ुको आय वववरण बमोजजम ग्रतर्नुुपर्नेकरमा स्वचाग्रलत रुपमा ग्रमलार्न हर्नुेव्यवस्था ग्रमलाइएको…