दाखिला गर्नुपर्ने मिति दाखिला गर्नुपर्ने कर रकम
पौष महिनाको अन्त्यसम्म पौष २० गते सम्मको कारोबारमा तोकिएको दर अनुसार लाग्ने कर।
असार महिनाको अन्त्यसम्म असार २० गते सम्मको यथार्थ कारोबारको आधारमा असार महिनाको अन्त्यसम्म हुने कारोबार अनुमान गरि तोकिएको दर अनुसार लाग्ने करको गणना गरि सो कर रकमबाट पौष मसान्तभित्र दाखिल गरेको कर घटाई हुन आउने कर रकम।